BETONEX je rychleschnoucí barva na betonové podklady pro venkovní i vnitřní použití.

Může sloužit i k nátěrům betonových podlah s běžným provozem (např. sklepy, garáže, sklady). Barva Betonex dokonale chrání betonové podklady před působením povětrnostních vlivů, čímž výrazně prodlužuje životnost betonového podkladu. Dodává se v několika základních barevných odstínech a speciálních odstínech na přání zákazníka. Díky syntetickému vosku, který je v barvě obsažen, je konečný nátěr neklouzavý a odpovídá normám na běžné použití barvy na podlahu.

ceny Betonexu od 1.03.2019

balení    4 lit        540,- Kč

balení    8 lit        990,- Kč

balení  25 lit      2880,- Kč

barevné odstíny - bílá a sv.šedá

 

NÁVOD K POUŽITÍ:
1. PENETRACE: Jako penetrační nátěr použijte Hloubkovou penetraci nebo barvu BETONEX, kterou rozřeďte cca 20% čisté vody a naneste na předem upravený podklad, zbavený všech nečistot a prachu. Provedení impregnačního nátěru sjednotí nasákavost natíraného materiálu a zvýší přídržnost dalších nátěrů.

2. NÁTĚR: 2 x nátěr barvou BETONEX rozředěnou max. 10% vody (podle způsobu nanášení) s intervalem mezi nátěry cca 60 min Betonex se nanáší štětcem, válečkem i stříkáním při teplotách podkladu větší než +5 °C.

Teplota podkladu při aplikaci a zasychání musí být minimálně + 6° C. Dostatečná tloušťka nátěrového systému musí odpovídat spotřebě: 0,25 - 0,35 kg / m2 ......3 vrstvy (1x podklad, 2x vrchní nátěr).

Pracovní pomůcky a znečištěná místa se musí ihned omýt vodou protože zaschlá barva se velmi obtížně odstraňuje. Při koupi natónovaného odstínu dbejte na to, abyste materiálu měli dostatek a z jedné šarže, jednotlivé barevné výrobní šarže se můžou od sebe barevně lišit.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ:
Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s poživatinami, krmivy a pitnou vodou Není určen pro nátěry dětských hraček.Po práci a před jídlem si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Při požití vypláchnout ústa a vypít asi půl litru vody, vyvolat zvracení a vyhledat lékaře. Při zasažení očí důkladně vyplachovat čistou vodou a vyhledat lékaře.

EKOLOGICKÉ INFORMACE:
Zamezit vniknutí do podzemních vod, vodních zdrojů, půdy a kanalizace. Kód druhu odpadu: 08 01 03, kategorie odpadu: N Společnost plní své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů dle zákona o obalech a zapojila se do systému sdruženého plnění EKO-KOM.

Doba použitelnosti 24 měsíců od data výroby.

Název výrobku: BETONEX

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce.

1.1. Chemický název látky/ přípravku: vodní disperze

Číslo CAS:

Číslo ES (EINECS):

1.2. Použití látky/přípravku: jako barva na beton

1.3. Výrobce:

Obchodní jméno: Milan Walter
Identifikační číslo: 6780 9677
Sídlo: Vrchlického 793/34, 150 00 Praha 5, Česká republika
Tel./fax: (+420) 224 310 114
Mobil: (+420) 605 258 040

1.4. Tel. pro mim. situace: +420 605 258 040

2. Informace o složení látky nebo přípravku.

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky (C.I. v organických barvivech):

Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné chemické látky ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Údaje o nebezpečnosti látky/přípravku.

3.1. Klasifikace látky/přípravku dle zákona 356/2003 Sb: Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné chemické látky ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Nejzávažnější nepříznivé účinky látky/přípravku: Nejsou známy.

3.3. Další rizika spojená s užíváním látky/přípravku: Nejsou známy.

3.4. Informace uváděné na obalu látky/přípravku jsou uvedeny v bodě 15.

4. Pokyny pro první pomoc.

4.1. Přivolání lékařské pomoci: V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte tento bezpečnostní list)

4.2. Při nadýchání : nebezpečí nadýchání nehrozí.

4.3. Při styku s kůží: Odstranit znečištěný oděv a co nejintenzivněji oplachovat zasažená místa proudem čisté vody, ošetřit reparačním krémem.

4.4. Při zasažení očí: Co nejrychleji provést výplach proudem vody, provádět ho co nejdéle min.20 min., a konsultovat s lékařem případné další ošetření.

4.5. Při požití: Vypláchnout ústa vodou. V žádném případě nevyvolávat zvracení. Vyhledat lékařskou pomoc.

4.6. Další údaje

5. Opatření pro hasební zásah

5.1. Vhodná hasiva: Všechny dostupné hasící prostředky

5.2. Nevhodná hasiva: Nejsou.

5.3. Zvláštní nebezpečí: Není.

5.4. Speciální ochranné prostředky pro hasiče: Ochranná maska s ochranným filtrem.

5.5. Další údaje: Nejsou

6. Opatření v případě náhodného úniku látky / přípravku

6.1. Preventivní opatření na ochranu osob: Není nutné.

6.2. Preventivní opatření na ochranu životního prostředí: Zabránit uvolňování produktu nebo složek do životního prostředí, kanalizace a povrchových vod nebo půdy.

6.3. Doporučené metody čištění a zneškodnění: Čistit vodou, po zaschnutí mechanicky odstranit. Zneškodňovat jako ostatní odpad.

6.4. Další údaje: Použitelnou část nátěrové hmoty uložit do vhodných obalů k opětovnému získání a ostatní zbytky zneškodnit odsátím savým materiálem (papír,písek,buničina,látka apod.) a likvidovat jako ostatní odpad.

7. Pokyny pro zacházení s látkou/přípravkem a skladování látky/přípravku.

7.1. Zacházení: Dodržovat pracovní předpisy. Zajistit dostatečnou ventilaci a lokální odsávání na pracovištích. Během práce nejíst, nepít a nekouřit.

7.2. Skladování: Skladovat v uzavřených skladech a suchých skladech s teplotou +5 až +40°C.

8. Omezování expozice látkou/přípravkem a ochrana osob.

8.1. Expoziční limity:

8.2. Technická opatření na ochranu osob: Nejsou nutná.

8.3. Osobní ochranné prostředky: Nejsou nutné při zachování pravidel osobní hygieny. Dýchací orgány: Ochrana není nutná. Oči a hlava: Ochrana není nutná. Ruce: Ochrana není nutná. Kůže: Ochrana není nutná.

8.4. Další údaje: Nejsou

9. Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky/přípravku.

Skupenství(20°C): Kapalné Barva: Odstín dle přání zákazníka Zápach(vůně): Téměř bez zápachu

Bod tání(°C): 0-5°C Oxidační vlastnosti: Neuvádí se. Hustota(g/cm3): 1,4(20°C)

Bod varu(°C): <105 Rozpustnost ve vodě (g/l): Mísitelný. Hustota par: Neuvádí se

Bod vzplanutí (°C): Nehořlavý Rozpustnost v tucích: Neuvádí se. Tenze par: Neuvádí se.

Hořlavost: Nehořlavý. Viskozita: Mírně tixotropní. pH: 8-9.

Výbušnost (v % obj.): Nevýbušný Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: Neuvádí se.

Další údaje: Neuvádí se.

10. Stabilita a reaktivita.

10.1. Podmínky, kterým je nutno zamezit: Teploty pod 50C vzhledem k obsahu vody a nad 800 C vzhledem k možnosti výparů nebezpečných těkavých látek.

10.2. Materiály, které nelze použít: Bez omezení.

10.3. Nebezpečné produkty rozkladu: Nejsou.

11. Informace o toxikologických vlastnostech látky/přípravku.

11.1. Akutní toxicita.

LD 50, orálně (mg/kg): Nestanoveno

LD 50, dermálně (mg/kg): Nestanoveno

LC 50, inhalačně (mg/kg): Nestanoveno

11.2. Účinky na zdraví při expozici látkou/přípravkem.
Při vdechnutí: Nestanoveno Při požití: Nestanoveno Při styku s kůží: Nestanoveno Při styku s okem: Nestanoveno

11.3. Dlouhodobé účinky: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

11.4. Provedené zkoušky:

11.5. Další údaje:

12. Ekologické informace o látce/přípravku.

12.1. Akutní toxicita pro vodní organizmy. LC 50 (96 h), ryby (mg/l): Neuvádí se. EC 50 (48 h), dafnie (mg/l): Neuvádí se. IC 50 (72 h), řasy (mg/l):

12.2. Mobilita:

12.3. Rozložitelnost: Neuvádí se.

12.4. Bioakumulační potenciál:

12.5. Další nepříznivé účinky: Neuvádí se.

13. Pokyny pro zneškodňování látky/přípravku.

13.1. Pokyny pro zneškodňování látky/přípravku. Přípravek a jeho zbytky nepředstavují žádné nebezpečí pro zdraví člověka ani životní prostředí a je možno ho likvidovat jako ostatní odpad.

13.2. Vhodné metody zneškodňování látky/přípravku a znečištěných obalů. Po spotřebování a zaschnutí nátěrové hmoty je obal možno likvidovat v běžném komunálním odpadu nebo uložit na místa určená obcí k ukládání odpadu. Kód odpadu: 08 01 99 - kovový a plastový obal se zbytky vodou ředitelných nátěrových hmot

13.3. Nakládání s odpady se řídí Zák. 185/2001 Sb.

14. Informace pro přepravu.

14.1. Opatření pro dopravu: Bez omezení.

14.2. Přepravní klasifikace.

ADR/RID:

Technický název:

Výstražná tabule: Třída: Obalová skupina:

UN:

Poznámka: IMDG: Technický název:

14.3. Další údaje: Výrobek není nebezpečným zbožím ve smyslu předpisů o přepravě nebezpečného zboží

15. Informace o právních předpisech vztahujících se k látce/přípravku.

15.1. Údaje uváděné na obalu.

Povinná textace:

15.2. Právní předpisy. Přípravek není ve smyslu zákona č.356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 91/155/EHS, nebezpečným chemickým přípravkem.

16. Další informace. Tento bezpečnostní list odpovídá vyhlášce 231/2004 Sb. a je v souladu s ustanovením Směrnice 2001/58/EC.

Údaje v tomto BEZPEČNOSTNÍM LISTĚ odpovídají dnešnímu stavu znalostí a vyhovují národním zákonům a směrnicím Evropské unie. Konkrétní zpracování výrobku u spotřebitele však leží mimo našeho dozoru a naší kontroly. Zákazník a zpracovatel jsou odpovědni za dodržování všech zákonných ustanovení. Tento BEZPEČNOSTNÍ LIST popisuje požadavky pro zajištění bezpečné manipulace, nepředstavuje však garanci vlastností tohoto výrobku.

17. Prohlášení o shodě

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Prohlášení o shodě vydává

Obchodní jméno: Milan Walter

Sídlo: Vrchlického 793/34, 150 00 Praha 5

IČO: 67809677

jako výrobce výrobku

název: BETONEX – Rychleschnoucí barva na betonové podlahy

popis a určení výrobku: BETONEX je kombinace akrylátové a silikonové pryskyřice s přídavkem

syntetického vosku a vysoce světlo stálých pigmentů a spec. aditiv. Je určen jako

vrchní barva na betonové podlahy.

Prohlašuji a potvrzuji, že:

A. Uvedený výrobek je za podmínek obvyklého a v návodu k používání určeného použití bezpečný, a že byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, se základními požadavky nařízení vlády, která se na něj vztahují a s požadavky technických předpisů uvedených v části B.

B. Vlastnosti tohoto výrobku splňují technické požadavky, které se na něj vztahují a které jsou uvedeny v: Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

C. Posouzení shody bylo provedeno postupem stanoveným v: § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky

D. Přezkoušení tohoto výrobku ve smyslu části C tohoto prohlášení o shodě bylo provedeno autorizovanou osobou č. AO 246, SZÚLP, České Budějovice, pobočka Praha, Přemyslovská 6, Praha 3, která na tento výrobek vydala certifikát č. 005 0104 123-2

E. Uvedený výrobek odpovídá těmto harmonizovaným českým technickým normám, které byly použity při

posuzování shody: ČSN 01 8003, 67 0810, 67 2003, 67 3008, 67 3052, 67 3016, 67 3032, 67 3749, 67 3050,

67 3063, 67 3065, 67 3076, 67 2003 a ČSN ISO EN 23270, 1513-67 3010, 1515- 67 3031, 2409-67 3085

 

V Praze dne 1.3.2013

 

Milan Walter

Technický list 15