Nikoly Tesly 3
160 00 Praha 6 Dejvice
Tel.: 224 310 114
Mobil: 605 258 040
Email: walmi@seznam.cz

Podle vyhlášky č. 27/1999 Sb.
Název výrobku: HYDROSEAL

1. Identifikace výrobku:
hydroizolační stěrková hmota, obchodní název HYDROSEAL

Identifikace výrobce:
Helwez, spol. s r.o., sídlo: Nedvědovo nám. 5, 147 00 Praha 4, IČO: 44267975

Milan Walter, sídlo: Vrchlického 793/34, 150 00 Praha 5, IČO: 67809677

2. Informace o složení: výrobek obsahuje:
a) asfalto - bentonitovou vodní suspenzi zušlechtěnou termoplastickým kaučukem
b) minerální přísady
c) modifikovaná syntetická vlákna

Neobsahuje nebezpečné látky ve smyslu zákona č. 157/98 Sb. o chemických látkách.

3. Údaje o nebezpečnosti:
Není hořlavá kapalina. Žádné ohrožení zdraví nebo životního prostředí při předepsaném způsobu použití nehrozí. Pouze při dlouhodobém styku s pokožkou může způsobit mírné podráždění pokožky.

4. Pokyny pro první pomoc:
Všeobecné pokyny - při manipulaci dodržovat pracovní hygienu.

Při styku s kůží - pokožka se omyje teplou vodou a mýdlem a ošetří se reparačním krémem. Při zasažení očí - vymýt proudem čisté vody. Při požití - vypláchnout ústa, zapít vodou, nevyvolávat zvracení. Vyhledat lékařskou pomoc. Další údaje - ve vážnějších případech může lékař kontaktovat Toxikologické informační středisko v Praze (tel. 224919293).

5. Opatření pro hasební zásah:
Nejedná se o hořlavou kapalinu ve smyslu ČSN 65 0201. Pokud není odpařená voda, suspenze nehoří. Hasicí prostředky přizpůsobit okolí.

6. Opatření v případě náhodného úniku:
Bezpečnostní opatření pro ochranu osob - Zabránit kontaktu s kůží, očima a oděvem. Použít vhodný ochranný oděv a ochranné prostředky (brýle, rukavice). Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí - Zabránit většímu úniku do kanalizací, podzemních a povrchových vod. Uvědomit příslušné orgány. Doporučené metody čištění a zneškodnění - V případě úniku pokud je to možné sebrat k dalšímu použití. Zbytky nechat ztuhnout a odvézt na příslušnou skládku (likvidace asfalt. lepenek).

7. Pokyny pro zacházení a skladování:
Pokyny pro zacházení - Obaly s nespotřebovaným zbytkem musí být opět těsně uzavřeny. Pokyny pro skladování - Skladuje se v krytých prostorách v uzavřených obalech, které se staví vertikálně víkem nahoru. Skladuje se v rozmezí teplot 5 až 30o C. Nesmí být vystaveno přímému slunečnímu záření a mrazu.

8. Kontrola expozice a ochrana osob:
Osobní ochranné prostředky - ochrana očí: pracovní ochranné brýle - ochrana kůže: ochranné rukavice, pracovní oděv.

9. Fyzikální a chemické vlastnosti:
Skupenství při 20o C - stěrková suspenzní hmota
Barva - červenohnědá až černohnědá
Zápach - bez zápachu
Hodnota pH - 5 až 7
Teplota tuhnutí - 0o C
Teplota varu - 100o C
Hustota - 1135 kg/m3
Rozpustnost ve vodě - mísitelná

10. Stabilita a reaktivita:
Nejsou známy nebezpečné rozkladné produkty.

11. Toxikologické informace:
Akutní toxicita:

 • LD50 orálně, potkan (mg.kg-1):-
 • dráždivost na kůži: mírně dráždí při dlouhodobém styku
 • dráždivost na sliznice: mírně dráždí při dlouhodobém styku

Senzibilizace: senzibilizační účinek není znám
Karcinogenita: karcinogenní účinek není znám

12. Ekologické informace:
Akutní toxicita pro vodní organismy:

 • LC 50, 96 h. ryby (mg.kg-1):
 • EC50, 48 h. (mg.kg-1): nestanoveno
 • WGK

13. Informace o zneškodňování
Způsoby zneškodnění látky - Nevyužitelné zbytky nechat ztuhnout (vyschnout) a předat oprávněné osobě podle zákona č. 125/97 Sb. o odpadech. Kód odpadu: 050602, kat „O“. Způsoby zneškodnění kontaminovaného obalu - Předat oprávněné osobě podle zák. č. 125/97 Sb. o odpadech.

14. Informace pro přepravu:
Není nebezpečnou látkou pro silniční a železniční dopravu.

15. Informace o právních předpisech:
Ve smyslu zákona č. 157/98 Sb. o chemických látkách není tento přípravek klasifikován jako nebezpečný a není třeba jej takto značit.

16. Další informace:
Uvedené údaje jsou založeny na současných znalostech a zkušenostech.

 

 • 000_den_braven_logo.png
 • 001_dufa_logo.png
 • 003_primalex_logo.png
 • 004_balakryl_logo.png
 • 005_paramo_logo.png
 • 006_color_expert_logo.png
 • 007_pnz_logo.png
 • 008_luxol_logo.png
 • 009_detecha_logo.png
 • 010_druchema_logo.png
 • 011_polykar_logo.png
 • 012_kittfort_logo.png